Hirotonire pastorală a șase noi pastori în Conferința Moldova

22 aprilie 2017 a constituit pentru Conferința Moldova un Sabat plin de încărcătură spirituală și emoție. Într-o atmosfera solemnă, la Biserica Adventistă din Bacău Centru, șase pastori asistenți ce au lucrat ca slujitori ai evangheliei au fost hirotoniți, confirmând prin aceasta înalta chemare de pastor al Evangheliei.

Știri 27 aprilie 2017

22 aprilie 2017 a constituit pentru Conferința Moldova un Sabat plin de încărcătură spirituală și emoție. Într-o atmosfera solemnă, la Biserica Adventistă din Bacău Centru, șase pastori asistenți ce au lucrat ca slujitori ai evangheliei au fost hirotoniți, confirmând prin aceasta înalta chemare de pastor al Evangheliei.

Primele cuvinte la deschiderea serviciului divin au fost din Cartea Psalmilor, cap. 66 și 65.

Înălțați lui Dumnezeu strigate de bucurie toți locuitorii pământului cântați slava numelui Său, măriți Slava Lui prin laudele voastre. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!” Psalmul 66:1-5 „Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, și împlinite vor fi juruințele cari Ti-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Ferice de cel pe care -l alegi Tu, și pe care -l primești înaintea Ta, ca să locuiască în curțile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfințenia Templului Tău.” Psalmul 65:1-4

La eveniment, pe lângă membrii bisericilor păstorite au participat rude și prieteni ai candidaților, colegi pastori, membrii ai comitetului Conferinței Moldova iar din partea Uniunii de Conferințe din România – pastorii: Ștefan Tomoiagă, președinte, Aurel Neațu, secretar și Eduard Călugăru, trezorier.

Pastorul Eduard Călugăru, a prezentat mai întâi însemnătatea hirotonirii, diferențele și asemănările care există între cei care sunt chemați la o slujire specială prin hirotonire: pastori, prezbiteri și diaconi, precum și ce nu cred adventiștii despre hirotonire spre deosebirii de alte denominațiuni.

Au fost prezentate familiile propuse spre slujba de păstorire, un scurt istoric biografic, precum și activitatea lor din districtele în care slujesc: Daniel și Dorinela Chiriac – districtul Tâmboești din Vrancea, Daniel și Simina Daniluc – districtul Hârlău din Iași, Claudiu și Larisa Racu – districtul Negrești din Vaslui, Iulian și Aura Sava – districtul Bajura din Botoșani, Gabriel și Elena-Oana Sorohan – districtul Adjud din Vrancea, Ionel și Raluca Stăvărachi – districtul Pogana Vaslui.

Președintele Uniunii Bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea din România a prezentat cuvântul Scripturii subliniind vocația pastorului chemat la slujire de Dumnezeu mai ales în momente de criză, aceea „de a sluji și de a nu cunoaște altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit”.

Pastorul Ștefan Tomoiagă a încurajat noii pastori ca din momentul hirotonirii, prin harul lui Dumnezeu, să împlinească pe deplin slujba la care au fost chemați. I-a încurajat pe pastori ca odată cu hirotonirea să fie conștienți de “dreptul la imposibil… pentru că nu va fi deloc ușor”. Textele de bază ale predicii au fost din cartea Bibliei – 1 Împărați cap. 19:15-16 și 2 Împărați Cap 2:9, dorind să arate că niciodată, indiferent de loc sau timp, Dumnezeu nu i-a lăsat la întâmplare pe cei pe care El i-a chemat la o lucrare specială, integră și plină de Duh Sfânt. Pastorul Ștefan Tomoioagă a mai adăugat:

Nu suntem departe de acel timp în care Isus se va întoarce… Mergeți împreună cu membrii bisericii lui Hristos și propovăduiți Evanghelia!… Să vedem prin voi, prin noi, pentru biserica lui Hristos minunile lui Dumnezeu pentru mântuirea multor suflete! Fiți binecuvântați cu o îndoită putere a Duhului Sfânt!

Prin punerea mâinilor, întreg corpul pastoral prezent s-a rugat pentru dedicarea noilor pastori. Rugăciunea de binecuvântare pentru hirotonirea celor șase familii pastorale a fost făcută de pastorul Florin Istrate. Cei prezenți au însoțit gândurile de rugăciune prin Amin-urile lor.

Cuvântul de trimitere al pastorului Aurel Neațu a fost însoțit de cuvintele:

Nu există o onoare mai mare pe care să o primească cineva în slujire. Onoarea această vine cu mare responsabilitate… Isus Hristos vă trimite să slujiți ca servi. Faceți din cunoașterea lui Dumnezeu scopul vieții voastre! Învățați din simplitatea și din modestia Lui. Păstoriți biserica lui Dumnezeu cu multă dragoste, ca cei care își dau viața pentru turma lui Hristos. Dați tonul… Avertizați! Roada voastră să rămână. Călcați pe urmele lui Hristos. Instruiți, echipați biserica lui Hristos! Rămâneți pe adevăr! Să creșteți în fiecare zi împreună cu Hristos!

Pastorul Laurențiu Gherghe a rostit un cuvânt de bun venit noilor pastori în numele Asociației Pastorale și a bisericilor Conferinței Moldova. Dumnealui a încurajat slujirea și conlucrarea cu bisericile pe care le păstoresc pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu: „Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” De asemenea surorile păstorițe au primit un călduros bun venit din partea Asociației Păstorița prin sora Gabriela Istrate. Dumneaei a încurajat sacrificiul și slujirea cu bucurie pentru cauza lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. “Întotdeauna raportați-vă la Dumnezeu!” a mai îndemnat dumneaei.

La sfârșitul ceremoniei de hirotonire, după imnurile de laudă la adresa lui Dumnezeu pastorul Ștefan Tomoiagă a adresat celor prezenți cuvântul de încheiere din Filipeni 4:7-8: „Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Note:

În Biserica Adventistă, hirotonirea este actul prin care biserica pune deoparte un individ pentru o funcție specială prin rugăciune și punerea mâinilor. Acesta poate fi pastor, prezbiter sau diacon.

Termenul „hirotonire” provine din termenul grecesc cheirotoneō (cheir – „mână” și teinō – „a întinde”) și are sensul de a întinde mâna, a vota (prin ridicarea mâinii) și, prin extensie, sensul de a alege, a dedica sau a numi o persoană într-o slujbă / funcție bisericească specială.

În timp ce toți creștinii sunt chemați la o lucrare specială, spirituală, Noul Testament prezintă o biserică organizată, administrată și hrănită de persoane chemate de Dumnezeu în mod special, puse deoparte prin punerea mâinilor cu ocazia unui serviciu divin. Pastor al Evangheliei… al cărui rol poate fi definit ca cel de învățare, de predicare, de administrare a orânduirilor sfinte și grijă pastorală pentru suflete și biserici.

Prin actul hirotonirii, Biserica conferă autoritate reprezentativă persoanelor pentru lucrarea specifică pentru care sunt numite (Fapte 6:1-3; 13:1-3; 1 Timotei 5:17; Tit 2:15). Acestea pot include reprezentarea Bisericii, proclamarea Evangheliei, servirea Cinei Domnului și botezul, plantarea și organizarea bisericilor, călăuzirea și hrănirea membrilor, opoziția față de învățăturile false, și servirea în general a congregației (cf. Fapte 6:3; 20:28, 29; 1 Timotei 3:2, 4, 5; 2 Timotei 1:13, 14; 2:2; 4:5; Tit 1:5, 9). În timp ce hirotonirea contribuie la ordinea în Biserică, ea nu oferă calități speciale persoanelor hirotonite și nici nu introduce o ierarhie în cadrul comunității de credincioși.

Exemplele biblice de hirotonire includ repartizarea unei sarcini, punerea mâinilor, postul și rugăciunea, și încredințarea în harul lui Dumnezeu a celor puși deoparte (Deuteronom 3:28; Fapte 6:6; 14:26; 15:40).

Hirotonirea pastorală reprezintă recunoașterea oficială a chemării divine la slujire, ca o dedicare pe viață. (General Conference, Working Policy, ediția 2010-2011; Hagerstown: editura Review and Herald, pag. 395.

Persoanele hirotonite își dedică talentele lor Domnului și Bisericii Sale pentru o servire de o viață întreagă. Modelul de bază al hirotonirii este Isus care a numit pe cei doisprezece apostoli (Matei 10:14; Marcu 3:13-19; Luca 6:12-16), iar modelul supreme de lucrare creștină este viața și activitatea Domnului nostru, care a venit nu ca să I se servească ci El să servească (Marcu 10:45; Luca 22:25-27; Ioan 13:1-17).

De obicei, pastorul asistent este hirotonit pentru slujirea pastorală după aproximativ 4 ani de activitate pastorală, timp în care a dat dovadă de chemarea la slujire prin sufletele câștigate. (Manualul pastorului, București: Editura Viață și Sănătate, 1999, pag. 94)

Prin faptul că adventiștii afirmă că hirotonirea nu este un sacrament, ei își bazează înțelegerea conceptului pe Sfânta Scriptură. Astfel, hirotonirea este doar recunoașterea chemării din partea lui Dumnezeu la slujire, recunoaștere care, odată făcută publică prin rugăciune și punerea mâinilor, autorizează persoanele care o primesc să slujească biserica într-o răspundere deosebită.

În virtutea hirotonirii sale ca pastor, el are calificarea de a îndeplini toate ritualurile și ceremoniile din biserică. El trebuie să fie conducătorul spiritual și sfătuitorul bisericii, instruindu-i pe slujbași în vederea îndeplinirii îndatoririlor lor și făcând planuri împreună cu ei pentru toate ramurile de activitate.

În cazul în care comitetul Conferinței desemnează un pastor hirotonit să lucreze într-o biserică, el devine primul slujbaș al acesteia, iar prezbiterul hirotonit devine ajutorul său. (Manualul Bisericii, cap. Relația cu pastorul hirotonit, pag 57)

În ceea ce privește responsabilitatea, pastorii răspund câmpului local (Conferinței) mai degrabă decât bisericii locale. În ceea ce privește vocația pastorii au acceptat chemarea de a dedica viața lor exclusiv slujirii lui Dumnezeu și bisericii Sale. În ultimii ani, totuși, în America de Nord au început să fie angajați pastori în regimul part-time, încurajându-i să fie bi-vocaționali. Vocația devine din ce în ce mai mult un aspect mai puțin semnificativ în diferențierea pastorilor de prezbiteri.

Asemenea pastorilor nehirotonisiți, pastorii hirotoniți se deosebesc de prezbiterii locali în termenii responsabilității și vocației. Însă hirotonirea deosebește un pastor de un prezbiter și datorită autorității pe care o deține din momentul hirotonirii. Cea mai vizibilă și mai consistentă diferență dinte un pastor hirotonit și un prezbiter local este autoritatea de a întări prin punerea mâinilor liderii locali.

Între sesiunile Adunării generale, Comitetul executiv al Conferinței, respectiv după caz al Uniunii de Conferințe hotărăște asupra hirotonirii personalului pastoral și retragerii calității de pastor hirotonit (HG 399 din  9 aprilie 2008 / Statutul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, art. 49, art. 66)

[justified_image_grid facebook_id=153653838010224 facebook_album=1507357339306527]

Mai multe fotografii de la eveniment le găsiți aici.

Loading

  8 comments

 • | 7 mai 2017 at 21:22

  ATAT de puternic poate lucra DUMNEZEU atunci cand oamenii se predau pe ei insisi controlului DUHULUI SAU

 • | 7 mai 2017 at 21:56

  DUMNEZEU sa fie LAUDAT!

 • | 8 mai 2017 at 7:47

  Slavit sa fie Domnul in veci de veci! Amin!

 • | 8 mai 2017 at 8:07

  Chiar trebuie pus pe internet?

 • | 8 mai 2017 at 8:46

  Domnul sa i Binecuvinteze în lucrarea pe care o au de îndeplinit.

 • | 8 mai 2017 at 8:49

  Amin

 • | 8 mai 2017 at 14:10

  Domnul să i binecuvinteze in lucrarea pe care o au de făcut!