Distinct - dar Indivizibil 

Convingeri 6 octombrie 2014

Dintre toate învăţăturile creştine, doctrina despre Dumnezeu este cel mai dificil de explicat. Acest lucru se datorează minţii noastre limitate care nu poate înţelege pe deplin un Dumnezeu infinit. În centrul acestei doctrine este conceptul de Sfânta Treime, sau Dumnezeire, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este unul în esenţă, dar trei în persoană. Astfel, creştinii în general, cred în Un singur Dumnezeu – trinitar – şi nu în trei Dumnezei. Dar dacă Dumnezeu este Unul, cum poate exista o Trinitate? Şi daca este o Trinitate, de ce credem în Un singur Dumnezeu? Haideţi să căutăm împreună câteva răspunsuri în Biblie!

Unicitatea lui Dumnezeu

Scriptura ne spune că există un singur Dumnezeu: “Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deut. 6:4; vezi 1 Cor. 8:4-6). Totuşi, tot Biblia spune că Tatăl este Dumnezeu (Mat. 27:46; 1 Cor. 8:6), Fiul /Hristos este Dumnezeu (Ioan 1:1; 20:28; 2 Petru 1:1), şi Duhul Sfânt este Dumnezeu (Fapte 5:3, 4; 2 Cor. 3:17, 18). Aceste persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt formează Dumnezeirea.

Pluralismul lui Dumnezeu: Vechiul Testament

Conceptul Trinităţii nu este prezent în mod explicit ÎN Vechiul Testament, deşi nu este complet absent. Declaraţia divină din Geneza 1:26 (“Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”; cf. Gen. 3:22) a fost înţeleasă deseori ca fiind făcută de Dumnezeire. “Îngerul Domnului” care i-a apărut lui Moise în rugul aprins (Ex. 3:2) S-a numit “Domnul,” “Dumnezeu” (vers. 15), şi “EU SUNT” (vers. 14). Acest “înger al Domnului” a fost trimis de Dumnezeu să conducă pe Israel în Canaan (vezi Ex. 23:20, 21; cf. Ex. 14:19) şi apare în Iosua 5:14 ca, “Căpetenia oştirii Domnului”. În Psalmii 45:6-8 (cf. Evrei 1:8, 9) Dumnezeu este uns de Dumnezeu, sugerând, ca şi în textele de mai sus, că există mai mult de o singură persoană divină. Isaia 63 prezintă trei persoane divine: Domnul/Tatăl (vers. 8-11, 16), “Îngerul prezenţei Lui” (vers. 9), şi Duhul Său cel Sfânt (vers. 10, 11, 14). De asemenea, în Isaia 63:16, Dumnezeu este numit Tată (Deut. 32:6; Isa. 64:8; Mal. 2:10).

Există referinţe legate de Dumnezeu-Fiul: “Căci un Copil ni s-a născut, . . . Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isa. 9:6). Isaia 53 se referă la un “Rob” pe care Dumnezeu L-a rânduit să poarte nelegiuirea altora (vers. 6, 10, 11). Este universal înţeles că acest Rob este Hristos, şi este altă persoană decât Dumnezeu (Tatăl) şi Duhul Sfânt (Isaia 42:1; 48:16). În mod similar, Daniel 7:9-14 prezintă două fiinţe divine: “Îmbătrânitul de zile” care prezidează judecata şi “Fiul Omului” căruia îi este dată împărăţia veşnică. Mesia cel Uns (Dan. 9:25), “omul îmbrăcat în haine de in” (Dan. 10:5, 6), şi Mihail (vers. 13, 21; Dan, 12:1), se referă la Fiul Omului. În cele din urmă, ca în Isaia 63, există referiri la Duhul Sfânt, uneori cu caracteristici personale (Gen. 6:3; Isaia 48:16).

Pluralismul lui Dumnezeu: Noul Testament

În Noul Testament, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt prezentaţi ca persoane distincte. Se face referire de multe ori la Dumnezeu Tatăl (Ioan 5:36, 37). Tatăl a trimis pe Fiul să salveze lumea (Ioan 3:16, 17). Fiul a ascultat de Tatăl (Mat. 26:39-42), pe care L-a numit “DUMNEZEUL MEU” (Mat. 27:46). Hristos este “Fiul” (Luca 22:70) şi este Dumnezeu (Ioan 1:1; Col. 2:9; Tit 2:13). Acest Dumnezeu-Fiu a fost crucificat, dar a înviat din morţi şi s-a întors la Tatăl (Ioan 20:17). Ulterior, Tatăl şi Fiul au trimis Duhul Sfânt (Fapte 2:33), care este la rândul Său Dumnezeu (Fapte 5:3, 4), şi are caracteristici personale (Ioan 16:7-13; Fapte 13:2, 4; 16:6, 7).

Trinitatea

Există un singur Dumnezeu: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, o unitate a trei Persoane eterne. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotştiutor, deasupra tuturor şi omniprezent. Este infinit şi dincolo de înţelegerea omenească, dar cunoscut totuşi prin auto-revelaţia Sa. El este pentru totdeauna vrednic de închinare, adorare şi slujire din partea întregii creaţii. (Deut. 6:4; Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Efes. 4:4-6; 1 Peter 1:2; 1 Tim. 1:17; Apoc. 14:7.)Unii cred că există un singur Dumnezeu, dar resping conceptul Sfintei Treimi. Pentru ei, Tatăl, Fiul şi Duhul sunt manifestări ale unei singure persoane divine. Acest punct de vedere întâmpină dificultăţi de netrecut în pasajele în care cele trei persoane divine sunt surprinse luând măsuri distincte, simultan. De exemplu, la botezul lui Isus, Duhul Sfânt a coborât sub forma unui porumbel, iar Tatăl din ceruri a declarat: “Tu eşti Fiul meu prea iubit” (Marcu 1:11). Mai mult, din cauză că Tatăl a trimis pe Fiul pe pământ, iar apoi cei doi au trimis Duhul Sfânt, rezultă că Fiul nu este aceiaşi persoană cu Tatăl şi că Duhul Sfânt este distinct faţă de oricare celelalte două persoane.

Există o formulă trinitară, care prezintă Dumnezeirea ca fiind formată din trei persoane egale şi eterne care, deşi distincte, sunt o unitate indivizibilă (Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; 1 Petru 1:2; Iuda 20, 21). De exemplu: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mat. 28:19). Observaţi că botezul are loc nu în numele unei singure persoane, ci în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Acest lucru înseamnă că, în timp ce persoanele Dumnezeirii sunt distincte, sunt indisolubil unite în natură şi esenţă: “Prin urmare, este evident că Dumnezeirea este compusă din trei persoane, în care este recunoscut un singur Dumnezeu.” 1

Funcţie sau Relaţie?

Deoarece Dumnezeu este unul în trei, termenii Tată, Fiu şi Duh Sfânt pot fi cel mai bine înţeleşi din punct de vedere al funcţiei, şi nu al relaţiei. Tatăl a trimis pe Fiul (Ioan 3:16, 17), Fiul îndeplineşte misiunea (Ioan 19:30), iar Duhul Sfânt continuă lucrarea divină (Ioan 14:26). Când înţelegem Trinitatea din punct de vedere funcţional, nu ne întrebăm dacă Fiul este cu adevărat născut de Tatăl, sau dacă Tatăl şi Fiul sunt superiori Duhului Sfânt. Deci, chiar dacă Maria “s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt” (Mat. 1:18), Duhul Sfânt nu este Tatăl Fiului, care este El Însuşi “Părintele veşniciilor” (Isaia 9:6). Ne închinăm unui singur Dumnezeu care se descoperă pe Sine în trei persoane distincte, care acţionează într-un singur gând şi coexistă în unitate. Această doctrină este biblică, chiar dacă rămâne un mister.

1 So John Calvin, see Ekkehardt Mueller, “Our God” (http://biblicalresearch.gc.adventist.org/Bible%20Study/Our%20God.pdf).

Daniel K. Bediako, lector superior la School of Theology and Missions, Universitatea Valley View, Ghana. Este căsătorit cu Gifty şi are doi copii, Hehra şi Daniel.

Articol apărut în AdventistWorld, iunie 2012.

Loading